cbin仲博下载手机版事业
广开友谊.专心技术
仲博手机版领域-3
    发布时间: 2019-10-29    

仲博手机版领域-3

代表性项目
客户:XXX 德资企业
项目名称:汽车制动阀类产品人
                 机协作装配 和检测
                 生产线
项目特点:16台专用自动化设备
                 物料智能防错
                 生产数据可追溯
零件数量: 128个
减少人工:14人
效率提升:约3倍
计划周期:24周
实际完成:22周

下一篇:仲博手机版